Consell de Mallorca - IMAS Institut Mallorquí d'Afers Socials

| Serveis | Dades de contacte |

El Consell de Mallorca ha estat pioner amb la promoció de programes d'inserció laboral. El 1991, posà en marxa un programa d'inclusió social que tenia per objectiu promoure i afavorir la inserció laboral en empreses ordinàries a les persones amb discapacitat, mitjançant la metodologia específica anomenada Treball amb Suport.

El Consell de Mallorca, mitjançant acord de data 15/09/2003 va constituir l'organisme autònom "Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca". L'objecte fonamental del qual és l'exercici, en forma directa i descentralitzada de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca, en matèria de Serveis Socials.

La Secció de Treball amb Suport està ubicada a la Secció d'Atenció, Suport i Promoció a les persones amb discapacitat de la Direcció d'Acció Social, de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.

La secció ha apostat amb determinació per la formació i la inserció laboral com elements claus per aconseguir que les persones amb discapacitat s'integrin plenament dins la societat. Amb la integració laboral de les persones amb discapacitat es fan efectius els drets constitucionals a la igualtat d'oportunitats i a la consecució d'un treball remunerat.

És objectiu prioritari de la secció dinamitzar i implantar els programes d'inserció laboral i social a tots els municipis de la part forana de Mallorca i ésser un referent perquè els ajuntaments assoleixin la responsabilitat de la normalització dels ciutadans que pateixen alguna discapacitat.

L'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, amb la finalitat d'articular els recursos humans i tècnics al voltant d'una mateixa iniciativa a través d'un treball amb xarxa, manté una cultura de col·laboració amb les entitats ciutadanes que treballen amb persones afectades amb algun tipus de discapacitat i estableix convenis reguladors per a l'execució de programes de formació i/o inserció laboral.

En el catàleg de serveis figuren:


 • Servei d'Orientació Laboral. El seu objectiu és l'elaboració d'itineraris d'inserció personalitzats:
  • Difusió del servei
  • Valoració perfil laboral
  • Orientació i informació
  • Derivació i seguiment

 • Servei de Suport a la Formació. El seu objectiu és garantir a les persones amb discapacitat intel·lectual l'accés i el manteniment en accions formatives, que responguin a les seves necessitats i interessos i, que els facilitin l'entrada i permanència al món laboral ordinari.

 • Cursos de Formació. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat mitjançant la formació, facilitant l'obtenció d'una qualificació tècnica i la millora de les competències bàsiques, habilitats socials i generalització d'hàbits laborals:
  • Curs d'ajudant de jardineria ecològica
  • Curs de formació d'ajudant de cuina i rebosteria
  • Curs de formació polivalent (en conveni amb Coordinadora-Federació Balear de persones amb discapacita
  • Programa d'habilitats socials
  • Orientació laboral

 • Treball amb Suport. El seu objectiu és aconseguir que persones amb discapacitat millorin les condicions de vida a través de l'accés al mercat laboral ordinari, mitjançant procediments sistemàtics d'orientació, formació, suport laboral i social propis de la metodologia de Treball amb Suport:
  • Difusió del programa i prospecció del mercat de treball
  • Assessorament i atenció a les empreses
  • Orientació laboral
  • Recerca d'ocupació
  • Anàlisi de tasques
  • Adaptació i entrenament en el lloc de feina
  • Suport per al manteniment del lloc de treball i promoció laboral
  • Suport a la inserció social

 • Servei de Suport Social. Servei complementari al Treball amb Suport on l'objectiu és proporcionar a les persones amb discapacitat els suport s necessaris dintre d'un itinerari d'inserció, i afavorir el procés per a l'adquisició del rol de persona adulta desenvolupant accions formatives, d'orientació i assessorament dins el marc del paradigma de Vida Independent.
  • Suport social individual
  • Orientació familiar
  • Tallers formatius
  • Grup de lleure
  • Grup d'autogestors
Adresa C/ General Riera núm. 67. Palma

Telèfons


971 76 33 25
645 469 493 Centre comarcal Manacor
654 837 834 Centre Comarcal Inca
669 063 020 Punt d'atenció Sineu


Fax


971 29 25 81


Correu electrònic


fusterc@conselldemallorca.net
amalagrava@conselldemallorca.net


www


http://www.sinstitut.com